Regulamin Programu Partnerskiego

§1 Podstawowe definicje

 1. Usługa Programu Partnerskiego jest świadczona przez Anna Sułkowska Marketing & Languages (właściciel marki Brand Perspective), ul. Stefana Okrzei 8/14 m.35, 96-300 Żyrardów, numer NIP: 8381876175, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Brand Perspective, zwanym dalej Programem.
 3. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego, zwani dalej Uczestnikami.
 4. Uczestnik zyskuje korzyści za udział w Programie poprzez zachęcenie innych osób do współpracy z Organizatorem. Osoba, która zawarła współpracę o świadczenie usług z Organizatorem za pośrednictwem Uczestnika zwana jest dalej Klientem.

§2 Uczestnictwo w Programie

 1. Udział w Programie wymaga zgłoszenia mailowego na adres hello@brandperspective.pl lub telefonicznego pod numer 660664054 przez zainteresowanego udziałem w Programie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalnie nazwę i NIP firmy.
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Uczestnika do Programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 4. Uczestnik zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 5. Uczestnik, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Organizatora celem zachęcenia do nowych Klientów do zawarcia współpracy z Organizatorem.

§3 Założenia współpracy

 1. Po zgłoszeniu się do Programu Uczestnik otrzymuje od Organizatora swój indywidualny kod rabatowy, zwany dalej Kodem. Kod może być przekazywany potencjalnym Klientom w formie ustnej i pisemnej. Upoważnia on do skorzystania z rabatu dla potencjalnego Klienta w wysokości 10% na wszystkie usługi znajdujące się w ofercie Organizatora.
 2. Uczestnik może przekazać Kod do nielimitowanej liczby potencjalnych Klientów. Każdego z nich upoważnia on niezmiennie do skorzystania z rabatu w wysokości 10% na wszystkie usługi znajdujące się w ofercie Organizatora
 3. Uczestnik, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania usług Organizatora innym osobom oraz swoim partnerom handlowym. Celem powyższych działań jest zawarcie przez nich umowy świadczenia usług z Organizatorem.
 4. W zamian za skuteczność prowadzonych przez Uczestnika działań otrzyma on prowizję od całkowitej wartości umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem w wysokości:
  – 10% przy pierwszym poleceniu lub
  – 15% przy drugim i każdym kolejnym poleceniu. Warunkiem utrzymania stawki 15% jest to, że od pierwszego polecenia minęło mniej, niż 9 miesięcy. Po tym czasie kolejne polecenie Uczestnika jest traktowane jako pierwsze, co jest równoznaczne ze stawką 10%.
 5. W przypadku zawarcia umowy cyklicznej pomiędzy Klientem a Organizatorem (np. na prowadzenie firmowych profili społecznościowych lub comiesięczną obsługę kampanii reklamowych) Uczestnikowi przysługuje prowizja w wysokości 10% (lub 15% przy drugim i kolejnym poleceniu) od wartości pierwszego miesiąca prowadzonych działań przez Organizatora.
 6. Uczestnik może zaprosić do współpracy z Organizatorem więcej niż jednego Klienta.
 7. Uczestnik polecając usługi świadczone przez Organizatora zobowiązuje się działać w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego.
 8. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu należy poinformować o tym fakcie Organizatora poprzez bezpośrednią wiadomość mailową.

§4 Wypłata prowizji

 1. Prowizja może zostać wypłacona Uczestnikowi na jeden z dwóch sposobów:
 • poprzez współpracę B2B, rozumianą jako wystawienie przez Uczestnika stosownej faktury o wartości odpowiadającej 10% (lub 15% przy drugim i kolejnym poleceniu) wartości umowy podpisanej pomiędzy sprowadzonym przez niego Klientem, a Organizatorem.
 • poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi niezbędnych danych do sporządzenia takowej umowy. Umowa cywilnoprawna zawierana jest po nawiązaniu współpracy pomiędzy sprowadzonym przez niego Klientem, a Organizatorem i określone w niej wynagrodzenie dla Uczestnika wynosić będzie 10% (lub 15% przy drugim i kolejnym poleceniu) wartości tejże umowy.
 1. Prowizja jest wypłacana Uczestnikowi w ciągu 14 dni roboczych licząc od opłacenia przez Klienta faktury na mocy umowy pomiędzy Klientem, a Organizatorem.
 2. Uczestnikowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  – Klient zrezygnuje ze współpracy przed wystawieniem pierwszej faktury Klientowi przez Organizatora.
  – Klient podczas zawierania współpracy z Organizatorem nie poinformuje go, że nawiązał kontakt za pośrednictwem namowy Uczestnika. Jednoznacznym potwierdzeniem polecenia usług przez Uczestnika jest podanie przez Klienta indywidualnego Kodu rabatowego, który Uczestnik otrzymał od Organizatora.

§5 Czas obowiązywania programu

Czas trwania Programu jest nieograniczony. Organizator może jednak w każdym czasie zakończyć Program.

§6 Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Organizatora) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Uczestnika, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także naliczenie prowizji na Organizatora.
 2. Uczestnik może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
 3. Organizator w każdym czasie może zmienić wielkość prowizji przyznawanej za pozyskanie zamówienia. Zmiany będą publikowane na stronie Regulaminu Programu.
 4. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Uczestnikami.
 5. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu, Organizator będzie informował Uczestnika na adres e­-mail podany przez Uczestnika.
 6. Uczestnik może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
 • podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji,
 • wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
 • działania na szkodę Organizatora,
 • naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. W razie:

– usunięcia z Programu z winy Uczestnika,

– uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Uczestnika  w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści

Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania prowizji.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Anna Sułkowska Marketing & Languages (właściciel marki Brand Perspective), ul. Stefana Okrzei 8/14 m.35, 96-300 Żyrardów, numer NIP: 8381876175. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz opcjonalnie nazwa firmy oraz nip firmy.
 4. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu wysyłanych przez Organizatora na adres e­-mail Uczestnika.